KRABI EXTENTION AND AGRICULTURE DEVELOPMENT CENTER (HORTICULTURAL)
ความรู้เกี่ยวกับ "กล้วยไม้"
เพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับ "สับปะรดสี"
เพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับ "พืชสมุนไพร"
เพิ่มเติม
นายชำนาญ นุ่นดำ
ผู้อำนวยการศูนย์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน) ศูนย์รวบรวมพันธุ์พืชในท้องถิ่นทดสอบพันธุ์พืชในประเทศไทย และต่างประเทศ เพื่อผลิตและกระจายพืชพันธุ์ดีแก่เกษตร โดยภายในศูนย์จะมีไม้หลายพันธุ์ให้เที่ยวชม
คลิกที่นี่
ภารกิจ
1. ศึกษา พัฒนาการฝึกอบรมการผลิตปัจจัยการผลิต และให้บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกร
2. ฝึกอบรมอาชีพการเกษตรแก่เกษตร
3. ผลิตปัจจัยการผลิตเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร
4. ให้บริการทางการเกษตร และเป็นที่ปรึกษาวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตร
5. ประสานงานวิชาการ ติดตาม และประเมินผลการฝึกอาชีพการผลิต และบริการทางการเกษตร
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Copyright © 2012 All agrotourismandaman.com Reserved.