KRABI EXTENTION AND AGRICULTURE DEVELOPMENT CENTER (HORTICULTURAL)
ความรู้เกี่ยวกับ "กล้วยไม้"
เพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับ "สับปะรดสี"
เพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับ "พืชสมุนไพร"
เพิ่มเติม
นายชำนาญ นุ่นดำ
ผู้อำนวยการศูนย์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน) ศูนย์รวบรวมพันธุ์พืชในท้องถิ่นทดสอบพันธุ์พืชในประเทศไทย และต่างประเทศ เพื่อผลิตและกระจายพืชพันธุ์ดีแก่เกษตร โดยภายในศูนย์จะมีไม้หลายพันธุ์ให้เที่ยวชม
คลิกที่นี่
บุคลากร
ข้าราชการ
นายชำนาญ นุ่นดำ
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่
นายณฐกร บริบูรณ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวอุไรวรรณ ละอองศรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาววรารัตน์ เกียรติเมธา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวธนิษฐา ปานนิล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวพรนภา ชนะสุวรรณ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
พนักงานราชการ
จำนวน 4 ตำแหน่ง
นายอนิทัต รัตนกระจ่าง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
น.ส.กมลทิพย์ ไหลไผ่ทอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
นางกรวรรณ ศรีทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางกัลยา ชุมจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการ
ลูกจ้างประจำ
จำนวน 6 ตำแหน่ง
นางโสภา ตาตะนุช
พนักงานพิมพ์
ระดับ ๓
นายวิทยา ดาษฎาจันทร์
พนักงานทั่วไป
ระดับ บ ๒
นายนิกร เรืองสงค์
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
ระดับ บ ๒
นายสมัคร หลานไทย
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
ระดับ บ ๒
นายสมจิตร รัตนะ
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
ระดับ บ ๑
นายสุพล อาษา
พนักงานรักษาความปลอดภัย
ระดับ บ ๒
Copyright © 2012 All agrotourismandaman.com Reserved.