KRABI EXTENTION AND AGRICULTURE DEVELOPMENT CENTER (HORTICULTURAL)
ความรู้เกี่ยวกับ "กล้วยไม้"
เพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับ "สับปะรดสี"
เพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับ "พืชสมุนไพร"
เพิ่มเติม
นายชำนาญ นุ่นดำ
ผู้อำนวยการศูนย์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน) ศูนย์รวบรวมพันธุ์พืชในท้องถิ่นทดสอบพันธุ์พืชในประเทศไทย และต่างประเทศ เพื่อผลิตและกระจายพืชพันธุ์ดีแก่เกษตร โดยภายในศูนย์จะมีไม้หลายพันธุ์ให้เที่ยวชม
คลิกที่นี่
วิสัยทัศน์
     เพื่อให้การดำเนินงานด้านการส่งเสริมการเกษตร ตามภารกิจหลักที่ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการเกษตร บรรลุเป้าหมายที่กำหนด อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่(พืชสวน) จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ เพื่อเป็นนโยบายในการดำเนินงาน ของศูนย์ดังนี้

“เราจะมุ่งมั่นพัฒนา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นแหล่งให้บริการทางการเกษตร(ด้านพืชสวน) ที่มีคุณภาพ”
Copyright © 2012 All agrotourismandaman.com Reserved.