KRABI EXTENTION AND AGRICULTURE DEVELOPMENT CENTER (HORTICULTURAL)
ความรู้เกี่ยวกับ "กล้วยไม้"
เพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับ "สับปะรดสี"
เพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับ "พืชสมุนไพร"
เพิ่มเติม
นายชำนาญ นุ่นดำ
ผู้อำนวยการศูนย์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน) ศูนย์รวบรวมพันธุ์พืชในท้องถิ่นทดสอบพันธุ์พืชในประเทศไทย และต่างประเทศ เพื่อผลิตและกระจายพืชพันธุ์ดีแก่เกษตร โดยภายในศูนย์จะมีไม้หลายพันธุ์ให้เที่ยวชม
คลิกที่นี่
ประวัติความเป็นมา
     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน) เป็นหน่วยงานสังกัด สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งอยู่เลขที่ 401 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน) เดิมชื่อศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวนกระบี่เริ่มดำเนินการครั้งแรกโดยจัดทำเป็นแปลงผักและเพาะพันธุ์มะพร้าว ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งขึ้นตรงกับสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่

     พ.ศ.2515จังหวัดกระบี่ได้ติดต่อขอใช้ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ 19068 เนื้อที่ 16 ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยได้รับความเห็นชอบจากกรมส่งเสริมการเกษตรให้ดำเนินการเพื่อจัดเป็นแปลงเพาะชำมะพร้าวและขยายพันธุ์ไม้ผลไม้ยืนต้นส่งเสริมแก่เกษตรกร

     พ.ศ. 2530 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) ได้กำหนดแผนอัตรากำลัง 3 ปี ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนราชการของกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวคือแต่เดิมศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวนกระบี่ อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ ให้ย้ายไปสังกัดส่วนกลางภายใต้การบังคับบัญชาของงานศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวน ฝ่ายไม้ผล กองส่งเสริมพืชพันธุ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

     พ.ศ. 2531 กรมส่งเสริมการเกษตรยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ เนื้อที่ 300 ไร่ เพื่อขยายพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวนกระบี่

     พ.ศ. 2534 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2534 ได้ย้ายที่ทำการจากบริเวณ ถ.ศรีตรัง ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ เข้าอยู่ที่ทำการใหม่ที่ ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ (ปัจจุบัน)

     พ.ศ. 2538 ตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2537 - 2539) กรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดให้ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวนกระบี่ รวมทั้งศูนย์ปฏิบัติการต่างๆ ในภาคใต้ ขึ้นตรงกับสำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคใต้ จังหวัดสงขลา

     พ.ศ. 2545 ตามมติคณะรัฐมนตรีได้ทำการปฏิรูประบบราชการ ทำให้ส่วนราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์ฯ ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน) ขึ้นตรงกับสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา
Copyright © 2012 All agrotourismandaman.com Reserved.