KRABI EXTENTION AND AGRICULTURE DEVELOPMENT CENTER (HORTICULTURAL)
ความรู้เกี่ยวกับ "กล้วยไม้"
เพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับ "สับปะรดสี"
เพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับ "พืชสมุนไพร"
เพิ่มเติม
นายชำนาญ นุ่นดำ
ผู้อำนวยการศูนย์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน) ศูนย์รวบรวมพันธุ์พืชในท้องถิ่นทดสอบพันธุ์พืชในประเทศไทย และต่างประเทศ เพื่อผลิตและกระจายพืชพันธุ์ดีแก่เกษตร โดยภายในศูนย์จะมีไม้หลายพันธุ์ให้เที่ยวชม
คลิกที่นี่
พันธกิจ
     จากนโยบายในการดำเนินงานของศูนย์(วิสัยทัศน์) ที่ได้กำหนดไว้ ศูนย์ฯจึงได้พิจารณากำหนด พันธกิจที่จะต้องดำเนินการ ให้สอดคล้องกับภารกิจหลัก และให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้

1. ดำเนินการศึกษาทดสอบ เพื่อหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการผลิตและการขยายพันธุ์พืชสวน
2. ดำเนินการฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร
3. ดำเนินการผลิตและให้บริการปัจจัยการผลิต ที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการและทันเวลาต้องการใช้งาน(ตามโครงการที่ได้รับ
    มอบหมายจากกรมส่งเสริมการเกษตร)
4. ดำเนินการ ให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการ(ด้านพืชสวน) ประสานงานวิชาการและติดตามประเมินผลการฝึกอาชีพ
    การผลิตบริการพันธุ์พืช และบริการทางการเกษตรอื่นๆ
Copyright © 2012 All agrotourismandaman.com Reserved.